Hạt Giống Hoa Mười Giờ Đơn Mix 100 hạt

10,000 8,000

  • – Số hạt/gói: 100 Hạt
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: quanh năm
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ
  • – Thời gian thu hoạch: 60 – 70 ngày
Danh mục: