Thuật Gọi Hồn Áp Vong – Sách Quý Về Áp Vong

150.000

Theo cách hiểu đơn giản, thuật áp vong gọi hồn là hình thức kêu gọi, cầu cúng để vong hồn người đã khuất nhập về thân xác người sống. Sau khi nhập hồn, các vong hồn này mượn thể xác của người sống để thực hiện các hành vi hoặc nói chuyện…

Hết hàng